Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Phú Thành

Mã tài liệu: 265922 Số trang: 54 Định dạng: zip

Mô tả

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 5

1. Nguồn nhân lực 5

1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực 5

1.2.Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực 6

2. Quản lý nguồn nhân lực 8

2.1.Những khái niệm cơ bản 8

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công tác quản lý nguồn nhân lực 9

3. Nội dung của công tác quản lý nguồn nhân lực 12

3.1. Vai trò của công tác quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức 12

3.2. Hệ thống thông tin và dịch vụ về quản lý nguồn nhân lực 13

3.3. Quản lý nguồn nhân lực là cốt lõi về phát triển con người 14

3.4. Quản lý nguồn nhân lực là yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức 15

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÀNH 16

1. Đặc điểm chung về công ty cổ phần phú thành 16

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần phú thành 16

1.2.Lĩnh vực hoạt động 18

1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty 19

1.4.Chức năng nhiệm vụ của công ty 21

1.5. Chức năng nhiệm vụ của các cá nhân và các phòng ban 22

2.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Phú Thành 24

2.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần phú thành 24

2.2. Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 29

3. Thực trạng công tác quản lý tại công ty cổ phần Phú Thành 30

3.1. Đời sống cán bộ công nhân viên của công ty 30

3.2.Thực trạng nguồn nhân lực của công ty 30

3.3.Công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty cổ phần Phú Thành 32

3.3.1.Những vấn đề còn tồn tại 32

3.3.2. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong yêu cầu công việc 33

3.3.2.1. Những thuận lợi 33

3.3.2.2. Khó khăn 34

3.4.Đánh giá những ưu nhược điểm trong công tác quản lý 35

3.5. Nhận xét chung về công ty cổ phần Phú Thành 37

Chương III Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Phú Thành 38

1. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực trong tương lai 38

2.Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Phú Thành 39

2.1. Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng 39

2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý của công ty 42

2.2.1. Đối với cán bộ quản lý 43

2.2.2. Đối với công nhân sản xuất 44

2.3. Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý, giao quyền hạn, nhiệm vụ cho các cán bộ quản lý và các chi nhánh trực thuộc 44

2.3.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của các cán bộ quản lý 44

2.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn các chi nhánh và các bộ phận trực thuộc 45

2.4. Nâng cao văn hóa cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp 46

2.5. Hoàn thiện chính sách tiền công tiền thưởng 47

2.6. Đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai 48

3.Các kiến nghị đối với công ty 49

3.1.Các kiến nghị đối với bộ máy quản lý 49

3.2.Các kiến nghị nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp 51

Kết Luận 53

Danh mục tài liệu tham khảo 54

Xem thêm

Mã tài liệu 265922

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây