Tìm tài liệu

Tong ket ly thuyet xay dung va lua chon he thong bai tap phan hidrocacbon lop 11 thpt ban nang cao nham cung co kien thuc phat huy tinh tich cuc nhan thuc cua hoc sinh 1

Info

Chương I . cơ sở lí luận của đề tài

Chương 2: tổng kết lí thuyếtvà hệ thống bài tập phần hiđrocacbon hoá học lớp

Chương I . cơ sở lí luận của đề tài

Phần I

Mở đầu

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH)

Phần 3: kết luận chung

Phần hiđrôcacbon được nghiên cứu ở chương trình hoá học lớp

Phần I

Mở đầu

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •              

   

  BÉ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

  --------------

   

  NGUYỄN THỊ THẬP                      

   

  TỔNG KẾT LÝ THUYẾT- XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀITẬP PHẦN HIĐRÔCACBON- LỚP 11 THPT BAN NÂNG CAO NHẰM CỦNG CỐ KIẾN THỨC, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

   

   

   

   

  LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

  Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học hoá học

  Mã số:   60. 14. 10

   

   

  Người hướng dẫn khoa học:

  PGS. TS: Nguyễn Thị Sửu

   

   

   

  HÀ NỘI, 2007

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1
 • Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ ...

Upload: binhlt_sodc

📎 Số trang: 199
👁 Lượt xem: 1373
Lượt tải: 16

Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài ...

Upload: thaintm

📎 Số trang: 177
👁 Lượt xem: 902
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 ...

Upload: tapdoan6789

📎 Số trang: 179
👁 Lượt xem: 608
Lượt tải: 17

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa ...

Upload: quynguyen

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 685
Lượt tải: 18

Xây dựng hệ thống lý thuyết bài tập phần hóa ...

Upload: truongvanmanhha

📎 Số trang: 158
👁 Lượt xem: 512
Lượt tải: 20

Xây dựng hệ thống bài tập hóa học nhằm nâng ...

Upload: thuannd

📎 Số trang: 138
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 19

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của ...

Upload: ngocthin133

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 383
Lượt tải: 16

Xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức ...

Upload: hatrang1969

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 18

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học ...

Upload: quang_stock

📎 Số trang: 169
👁 Lượt xem: 776
Lượt tải: 17

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của ...

Upload: canhrichmen

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 1295
Lượt tải: 16

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của ...

Upload: lekimvietbac

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 960
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng hình vẽ ...

Upload: ghost_man_king_size

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 2179
Lượt tải: 23

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ ...

Upload: thachdat

📎 Số trang: 196
👁 Lượt xem: 1166
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Hóa học
Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1 Chương I . cơ sở lí luận của đề tài Chương 2: tổng kết lí thuyếtvà hệ thống bài tập phần hiđrocacbon hoá học lớp Chương I . cơ sở lí luận của đề tài Phần I Mở đầu Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH) Phần docx Đăng bởi
5 stars - 176592 reviews
Thông tin tài liệu 196 trang Đăng bởi: thachdat - 22/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1