Tìm tài liệu

Tam quan trong cua cuoc cach mang Khoa Hoc Cong Nghe trong su nghiep Cong nghiep hoa Hien dai hoa o nuoc ta

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

Upload bởi: forceful_boy

Mã tài liệu: 211216

Số trang: 21

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 287 Kb

Chuyên mục: Triết học

Info

Lời mở đầu

Trong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành CNH - HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phải gắn liền với HĐH. CNH - HĐH ở nước ta là nhằm xây dựng CSVC kỹ thuật cho CNXH. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở nước ta.

Ngay từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm hoàn thiện và đổi mới quan điểm, các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (Khoá VI) đã nêu rõ: "Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới, coi khoa học và công nghệ là một động lực mạnh mẽ của sự nghiệp đổi mới, ổn định tình hình và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng XHCN, coi những người làm khoa học và công nghệ là đội ngũ cán bộ tin cậy, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta". Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW (Khoá VII) trong phần về chủ trương phát triển công nghiệp và công nghệ đến năm 2000 đã nêu rõ quan điểm: "Khoa học, công nghệ là nền tảng của CNH - HĐH. Kết hợp công nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định". Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội VIII vừa qua Đảng lại nhấn mạnh: "Khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, ý trí quật cường, phát huy tài trí của người Việt Nam, quyết tâm đưa nước nhà ra khỏi nghèo nàn và lạc hậu bằng KHCN". Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ ra: "Con đường CNH - HĐH ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt phát huy những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh tế tri thức. Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi phát triển GD và ĐT, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự nghiệp CNH - HĐH".

Từ năm 1996 đất nước ta chuyển sang giai đoạn đẩy mạnh CNH - HĐH, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Đây cũng là một yếu tố có ý nghĩa quyết định chống lại "nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới". Sự nghiệp XDCNXH ở nước ta chỉ thực sự thành công chừng nào thực hiện thành công sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. KHCN nâng cao năng suất lao động, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường, XD năng lực công nghệ quốc gia. Do đó việc nghiên cứu, tìm tòi phát triển KHCN là một vấn đề rất quan trọng.

Đề tài: Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở nước ta.

Đề tài của em được chia làm ba phần:

I. Lời mở đầu

II. Phần nội dung

III. Phần kết luậ

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta
 • Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Công nghiệp hóa Hiện đại hóa dưới góc nhìn ...

Upload: ncplane

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 582
Lượt tải: 19

Khoa học công nghệ và vai trò của nó đối với ...

Upload: gvt_so1mhd

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 811
Lượt tải: 17

Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp ...

Upload: maihungthinh04

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 486
Lượt tải: 16

Đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp các Hội ...

Upload: tuanchungkhoan84

📎 Số trang: 130
👁 Lượt xem: 593
Lượt tải: 16

Đội ngũ trí thức thuộc liên hiệp các hội ...

Upload: tungbak27

📎 Số trang: 130
👁 Lượt xem: 52
Lượt tải: 16

Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp ...

Upload: whatdididonow01

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 515
Lượt tải: 18

Quan điểm của Triết học Mác Lênin về con ...

Upload: anhchangvuitinh291088

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 515
Lượt tải: 21

Công nghiệp hóa hiện đại hóa và vai trò của ...

Upload: forexvietorg

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Trí thức trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - ...

Upload: angie_oi

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 485
Lượt tải: 16

Công nghiệp hóa Hiện đại hóa và vai trò của ...

Upload: lp_meteora_lk

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 16

Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa và vai trò của ...

Upload: quangluongoffice

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 317
Lượt tải: 17

Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất ...

Upload: nguyenvanthang6485

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 360
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học ...

Upload: forceful_boy

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 425
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta Lời mở đầu Trong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công pdf Đăng bởi
5 stars - 211216 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: forceful_boy - 30/06/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/06/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tầm quan trọng của cuộc cách mạng Khoa Học Công Nghệ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa ở nước ta