Quan điểm của triết học MÁC LÊNIN về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Quan điểm của triết học MÁC LÊNIN về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI

Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học cổ điển đức và sự ra đời của chủ nghĩa mác lê nin

Cuộc đấu tranh giữa Chủ Nghĩa Duy Vật và Chủ Nghĩa Duy Tâm trong triết học cổ điển đức và sự ra đời của chủ nghĩa mác lê nin

Triết học hiểu theo nghĩa chung nhất đó là môn khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới. Triết học ra đời từ rất lâu đời qua một quá trình lịch sử rất lâu dài. Lịch sử triết học đó là một vấn đề rất quan trọng của triết học. Khi

chứng minh sự ra đời của triết học mác là một tất yếu lịch sử phân tích bước ngoặt cách mạng do mác và ăngghen thực hiện trong lĩnh vực triết học

chứng minh sự ra đời của triết học mác là một tất yếu lịch sử phân tích bước ngoặt cách mạng do mác và ăngghen thực hiện trong lĩnh vực triết học

Triết học Mác xuất hiện vào những năm giữa và cuối thế kỉ XIX. Sự xuất hiện của triết học Mác là một tất yếu lịch sử, một hiện tượng hợp qui luật biện chứng, khách quan và qui luật phát triển tư duy với sự sáng tạo thiên tài của các nhà sáng lập -

Thế giới quan triết học và vai trò của thế giới quan dvbc trong nhận thức và hoạt động thực tiễn

Thế giới quan triết học và vai trò của thế giới quan dvbc trong nhận thức và hoạt động thực tiễn

- Chức năng thế giới quan Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm, quan niệm của con người về thế giới xung quanh, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó. Thế giới quan là nhân tố định hướng cho con người

Quy luật mâu thuẫn vận dụng quy luật mâu thuẫn vào thực tiễn nước ta trong giai đoạn hiện nay

Quy luật mâu thuẫn vận dụng quy luật mâu thuẫn vào thực tiễn nước ta trong giai đoạn hiện nay

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế nước ta đang trên con đường quá độ lên CNXH thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Tất nhiên, chủ trương này là phù hợp với thực tế của Nhà nước ta hiện nay và phù hợp với

Mối quan hệ biện chứng giữa Lượng và Chất

Mối quan hệ biện chứng giữa Lượng và Chất

Chủ nghĩa Mác-Lênin phép biện chứng duy vật đã đi sâu vào cuộc sống, nó là ánh sáng soi đường chỉ lối cho phong trào cách mạng giải phóng các dân tộc trên thế giới. Đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa. Với việc nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa

Vận Dụng Quan Hệ Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Với Kiến Trúc Thượng Tầng Vào Sự Nghiệp Đổi Mới Của Đất Nước Ta 1

Vận Dụng Quan Hệ Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Với Kiến Trúc Thượng Tầng Vào Sự Nghiệp Đổi Mới Của Đất Nước Ta 1

Đất nước ta là một nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp về kinh tế, lại chịu hậu quả của các cuộc chiến tranh hết sức nặng nề và lâu dài, nhân dân ta phải thực hiện đồng thời cả hai nhiêm vụ chiến lược: Thứ nhất là thực hiện nhiệm vụ dân tộc và

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế 1

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế 1

Công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam được đề ra và thực hiện từ đại hội lần thứ VI của Đảng và đến nay sau gần hai mươi năm đổi mới , chúng ta đ• đạt được những thành tựu to lớn , làm thay đổi bộ mặt đất nước , tạo ra thế và lực mới.Tuy nhiên so

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới ở nước ta

Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong thời kỳ mới ở nước ta

Kết cấu đề tài là: Chương 1:Lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 2:Những biểu hiện đặc thù của liên minh giai cấp Chương 3:Một số quan điểm định hướng và giải pháp nhằm tăng cường liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ

Vận dụng quy luật lượng-chất vào công cuộc cnh-hđh của việt nam

Vận dụng quy luật lượng-chất vào công cuộc cnh-hđh của việt nam

Năm 2006 đã ghi dấu ấn đặc biệt của VN trên con đường CNH HĐH xây dựng CNXH. Thế và lực của VN chưa bao giờ mạnh như lúc này. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đạt nhiều thành công trên con đường hội nhập: