Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em

Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em

Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập của HS và sự phát triển nhân cách của các em. Trong trường tiểu học môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phát triển các năng lực và phẩm chất trí tuệ cho HS. Vì

Bệnh thành tích trong giáo dục

Bệnh thành tích trong giáo dục

Trong cuộc sống đang bộn bề, biến chuyển hằng ngày như hiện nay thì xã hôi, đất nước đang cần đến một lực lượng thanh niên học sinh giỏi giang, tài đức. Và ngay từ bây giờ, học sinh- được xem là những chủ nhân tương lai, là người kế thừa công cuộc

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Ngôn ngữ - thành tựu lớn nhất của con người – là một hệ thống tín hiệu đạc biệt. Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết, truyền cho

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát triển trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi

Thế kỷ XXI loài người sống trong nền văn minh công nghiệp hiện đại, trong đó con người là trung tâm của sự phát triển.Sự hùng mạnh của các quốc gia trên thế giới là do tiềm năng trí tuệ quyết định, do đó phát triển năng lực trí tuệ và năng lực hành

Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

Trong báo cáo của BCHTW Đảng khoá VIII được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có đoạn: "Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hoá nhà trường (lớp học, sân chơi, bài tập, máy tính nối mạng Internet, thiết bị học tập và giảng

Nền văn minh cổ trung đại ấn độ: cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu

Nền văn minh cổ trung đại ấn độ: cơ sở hình thành và những thành tựu chủ yếu

Văn minh là một nền văn hoá phát triển ở một trình độ cao của con người, gắn với một thiết chế chính trị, xẫ hội nhất định từ sau chế độ công xã nguyên thuỷ. Thời kì lịch sử cổ trung đại của ấn Độ đã tồn tại một nền văn minh rực rỡ. Trong số các

Vấn đề tạo hứng thú cho học sinh trong tiết học ngữ văn đi đôi với hiệu quả và có tính giáo dục cao

Vấn đề tạo hứng thú cho học sinh trong tiết học ngữ văn đi đôi với hiệu quả và có tính giáo dục cao

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy Ngữ văn hiện nay đã và đang thực sự là yếu tố quyết định hiệu quả giờ dạy. Phương pháp dạy học đổi mới chú trọng đến việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh làm cho học sinh ham thích

Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Sau khi hoàn thành việc xâm lược và bỡnh định bằng vũ lực. Thực dân Pháp thực hiện chính sỏch nụ dịch nhân dân ta cả về kinh tế - chính trị- văn hoá. Việt Nam trở thành xó