Học Thuyết Giá Trị của Mác và Ý Nghĩa Thực tiễn trong xây dựng nền kinh tế thị trường

Học Thuyết Giá Trị của Mác và Ý Nghĩa Thực tiễn trong xây dựng nền kinh tế thị trường

mở đầu -tính cấp thiết của học thuyết giá trị của mác và ý nghĩa thực tiễn trong xây dựng nền kinh tế thị trường:học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của c.mác. cơ sở về kinh tế để xác lập quan hệ giữa vật với với

Phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

MỤC LỤC 1. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa 1 2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa 2 1. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa Hàng hóa là một trong những phạm trự cơ bản của kinh tế chính trị. Theo nghĩa hẹp, hàng

Nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư

Nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư

A - LỜIMỞĐẦU Giá trị thăng dư là mục tiêu của các nhà tư bản, làđiều kiện tồn tại và phát triển của tư bản. Bất kỳ một nền sản xuất nào muốn phát triển được, muốn đáp ứng nhu cầu của con người vềđiều kiện sống đều phải tái sản xuất, mở rộng và phải

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Phần 2: Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra đối với đội ngũ công nhân của nước ta hiện nay Phần ba: Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam

Đặc điểm của nền kinh tế thị trường những ưu nhược điểm của nó

Đặc điểm của nền kinh tế thị trường những ưu nhược điểm của nó

Trong nghị quyết đại hội lần thứ VI đã đề ra đường nối đổi mới kinh tế, mà nội dung chủ yếu là “ phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN”. Xây dựng và phát

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa

Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định mục tiêu của Đảng và nhà nước ta hiện nay là"xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ phù

Vận dụng lý luận tích lũy tư bản vào thực tiễn việt nam

Vận dụng lý luận tích lũy tư bản vào thực tiễn việt nam

Ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy chỉ có đường lối, kế hoạch đúng đắn để xây dựng và phát triển kinh tế là chưa đủ, còn cần nguồn lực vật chất tương ứng đi kèm. Nguồn vốn không chỉ quyết định đến qui mô, tính chất dự án mà còn có ảnh hưởng lớn

Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

Thế giới luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng. Trong mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh yêu cầu phải có một cách thức thích nghi phù hợp. Nếu không chịu tác động biến đổi thì cách sống ấy sẽ không tồn tại được và tất yếu sẽ bị loại ra khỏi cộng

Thành tựu và hạn chế của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa vừa qua

Thành tựu và hạn chế của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa vừa qua

Việt Nam đang ở vào một thời kỳ phát triển mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đường lối kinh tế của