Tìm tài liệu

Khao sat su sinh truong cua heo con sau cai sua 28 70 ngay tuoi tai trung tam giong vat nuoi tinh Long An

Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An

Upload bởi: Phuongnga0101

Mã tài liệu: 246868

Số trang: 62

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 1,368 Kb

Chuyên mục: Nông Lâm nghiệp

Info

Đề tài: Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa (28 - 70 ngày tuổi) tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An

TÓM LƯỢC i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG v

DANH MỤC HÌNH vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ . vii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi

CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 1

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN . 2

2.1 Đặc điểm một số giống heo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long . 2

2.1.1 Giống heo nội . 2

2.1.1.1 Heo Ba Xuyên . 2

2.1.1.2 Heo Thuộc Nhiêu 2

2.1.2 Giống heo ngoại 3

2.1.1.3 Heo Yorshire Large White 3

2.1.1.4 Heo Yorshire Middle White 4

2.1.1.5 Heo Duroc . 4

2.1.1.6 Heo Landrace . 5

2.1.1.7 Heo Pietrain . 6

2.1.3 Công tác giống 7

2.1.3.1 Lai để tạo nguyên liệu làm giống . 7

2.1.3.2 Lai tạo heo lai nuôi thương phẩm 8

2.2 Đặc điểm sinh lý heo con 8

2.2.1 Sinh trưởng và phát triển của heo con . 8

2.2.2 Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo con . 9

2.2.3 Sức đề kháng của heo con 10

2.2.4 Đặc điểm về sự phát triển của cơ quan tiêu hoá của heo con 11

2.2.4.1 Tiêu hoá ở miệng . 12

2.2.4.2 Tiêu hoá ở dạ dày . 12

2.2.4.3 Tiêu hoá ở ruột . 12

2.2.5 Phương pháp tập cho heo con ăn sớm . 13

2.2.6 Phương pháp cai sữa heo con 13

- iii -

2.2.7 Những biến đổi sinh lý của heo con sau cai sữa . 14

2.2.7.1 Những biến đổi về tiêu hoá 14

2.2.7.2 Ảnh hưởng của sự cho ăn lên tiêu hoá . 14

2.2.7.3 Khả năng ức chế sau cai sữa 14

2.3 Nhu cầu dinh dưỡng của heo con 15

2.3.1 Nhu cầu năng lượng . 16

2.3.2 Nhu cầu protein 17

2.3.3 Nhu cầu glucid 19

2.3.4 Nhu cầu vitamin . 19

2.3.5 Nhu cầu khoáng . 20

2.3.6 Nhu cầu lipid 21

2.3.7 Nhu cầu nước 22

2.4 Thức ăn nuôi heo . 22

2.4.1 Thức ăn năng lượng . 22

2.4.2 Thức ăn bổ sung protein . 23

2.4.3 Thức ăn hỗn hợp 23

2.4.3.1 Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp . 23

2.4.3.2 Thức ăn hỗn hợp dạng bột 24

2.4.3.3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên 24

2.5 Công tác thú y . 25

2.5.1 Phòng bệnh . 25

2.5.2 Trị bệnh 26

2.5.2.1 Bệnh tiêu chảy ở heo con 26

2.5.2.2 Một số bệnh khác thường gặp trên heo con 26

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 27

3.1 Phương tiện thí nghiệm . 27

3.1.1 Thời gian và địa điểm 27

3.1.1.1 Thời gian . 27

3.1.1.2 Địa điểm . 27

3.1.2 Chuồng trại thí nghiệm 29

3.1.3 Đối tượng thí nghiệm . 29

3.1.4 Dụng cụ thí nghiệm 30

- iv -

3.1.4.1 Dụng cụ tại trại . 30

3.1.4.2 Các phương tiện 30

3.1.5 Thức ăn dùng trong thí nghiệm 31

3.1.6 Nước uống trong thí nghiệm 32

3.1.7 Thuốc thú y dùng trong thí nghiệm 32

3.2 Phương pháp thí nghiệm . 32

3.2.1 Bố trí thí nghiệm 32

3.2.2 Các chỉ tiêu theo dõi 33

3.2.2.1 Sinh trưởng của heo con thí nghiệm . 33

3.2.2.2 TTTĂ và dưỡng chất tiêu thụ hàng ngày 33

3.2.2.3 Một số bệnh thường gặp ở heo con sau cai sữa . 34

3.2.2.4 Hiệu quả kinh tế trong quá trình thí nghiệm 34

3.2.3 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 35

3.3 Xử lý số liệu 35

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN . 36

4.1 Kết quả về sinh trưởng của heo thí nghiệm . 36

4.1.1 Kết quả về sự sinh trưởng của heo thí nghiệm theo giống . 39

4.2.2 Kết quả về sinh trưởng heo thí nghiệm theo phái tính 39

4.2.3 Kết quả về sinh trưởng của heo thí nghiệm theo giống và phái tính 40

4.3 Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ hằng ngày của heo

thí nghiệm theo giống 42

4.4 Tiêu tốn thức ăn và HSCHTĂ của heo thí nghiệm theo giống 43

4.5 Tỷ lệ tiêu chảy của heo thí nghiệm . 44

4.6 Hiệu quả kinh tế của thí nghiệm về mặt thức ăn và thú y theo giống heo . 45

4.6.1 Hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn . 47

4.6.2 Tổng hiệu quả kinh tế của toàn thí nghiệm . 47

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO 5

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An
 • Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tăng trưởng của Heo con theo Mẹ và mối tương ...

Upload: HIEUDDS

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 641
Lượt tải: 16

Tăng trưởng của Heo con theo Mẹ và mối tương ...

Upload: holimanstock

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 752
Lượt tải: 19

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn ...

Upload: vietdung90nb

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 718
Lượt tải: 16

Sức sinh sản của heo nái khi tăng lượng chất ...

Upload: dav1209

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 514
Lượt tải: 19

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BAP NAA VÀ BA DỊCH ...

Upload: thanhtamdt

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 713
Lượt tải: 17

Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả chăn nuôi của ...

Upload: phoenixthagnc

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 724
Lượt tải: 16

Khảo sát một số giống ngô ngắn ngày tại nghệ ...

Upload: anhbodeTSbode

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 380
Lượt tải: 16

Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật ...

Upload: cuonganh274

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 17

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong ...

Upload: titilun

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 492
Lượt tải: 17

Đánh giá khả năng sinh trưởng của hai giống ...

Upload: TaiSanRong

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 17

Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên tăng ...

Upload: namvcci

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 483
Lượt tải: 16

Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên tăng ...

Upload: tai0975

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai ...

Upload: Phuongnga0101

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 1735
Lượt tải: 25

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp
Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An Đề tài: Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa (28 - 70 ngày tuổi) tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An TÓM LƯỢC i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ . vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 pdf Đăng bởi
5 stars - 246868 reviews
Thông tin tài liệu 62 trang Đăng bởi: Phuongnga0101 - 02/07/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/07/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai sữa 28 70 ngày tuổi tại trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An