Tìm tài liệu

Thanh lap trung Tam giong cay trong va vat nuoi

Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi

Upload bởi: cuonganh274

Mã tài liệu: 236055

Số trang: 10

Định dạng: doc

Dung lượng file: 167 Kb

Chuyên mục: Nông Lâm nghiệp

Info

c«ng ty CPTP NghÖ An céng hoµ xã héi chñ nghÜa viÖt nam

TT Gièng RQ&VN §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

--------------- ------------------------

§iÒu lÖ

"VÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña Trung t©m gièng rau qu¶ & vËt nu«i "

(Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 235/Q§-nafoods ngµy 10/12/2007)

Ch­¬ng I

§iÒu kho¶n chung

§iÒu 1. Tªn tæ chøc ho¹t ®éng: Trung t©m gièng Rau Qu¶ & VËt nu«i

Trô së: xã Quúnh Ch©u, huyÖn Quúnh L­u, tØnh NghÖ An

§iÖn tho¹i: 0383.640.255 Fax: 0383.640.330

§iÒu 2. Trung t©m gièng rau qu¶ & vËt nu«i (sau ®©y ®­îc gäi t¾t lµ Trung t©m) Trùc thuéc C«ng ty Cæ phÇn Thùc phÈm NghÖ An. Trung t©m lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng ®éc lËp chuyªn ngµnh KHCN trong C«ng ty, cã con dÊu, ®­îc phÐp ho¹t ®éng theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc theo h×nh thøc h¹ch to¸n b¸o sæ.

§iÒu 3. Trung t©m lµ tæ chøc Khoa häc C«ng nghÖ ho¹t ®éng nghiªn cøu øng dông chuyÓn giao c¸c tiÕn bé Khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. Tham m­u gióp lãnh ®¹o c«ng ty vÒ lÜnh vùc gièng c©y trång vµ vËt nu«i chÞu sù chØ ®¹o qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn thùc phÈm NghÖ An.

§iÒu 4: Trung t©m cã trô së chÝnh t¹i xã Quúnh Ch©u, huyÖn Quúnh L­u, tØnh NghÖ An. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trung t©m cã thÓ ®Æt c¸c tr¹m s¶n xuÊt gièng t¹i mét sè c¬ së trong vïng nguyªn liÖu.

Ch­¬ng II

Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n

§iÒu 5. Chøc n¨ng:

Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®­îc Tæng Gi¸m ®èc vµ Héi ®ång qu¶n trÞ giao vÒ nghiªn cøu kh¶o nghiÖm, tuyÓn chän, tiÕp nhËn c©y con gièng, øng dông vµ chuyÓn giao c¸c tiÕn bé kü thuËt vÒ s¶n xuÊt vµ dÞch vô gièng c©y, con cung cÊp cho vïng nguyªn liÖu s¶n xuÊt. Tham gia c¸c ®oµn kiÓm tra viÖc tu©n thñ Ph¸p lÖnh Gièng c©y trång,vËt nu«i trong vïng nguyªn liÖu.

§iÒu 6. NhiÖm vô vÒ quyÒn h¹n cña Trung t©m:

+ Tæ chøc thùc hiÖn, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó nghiªn cøu kh¶o nghiÖm chän läc ®­a vµo s¶n xuÊt c¸c gièng c©y con cã n¨ng suÊt chÊt l­îng cao vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i m«i tr­êng t¹i ®Þa ph­¬ng cung cÊp cho vïng nguyªn liÖu. §ång thêi chuyÓn giao ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn vÒ gièng c©y trång, vËt nu«i vµo s¶n xuÊt nguyªn liÖu trªn ®Þa bµn.

+ Tæ chøc dÞch vô kü thuËt s¶n xuÊt vµ cung øng gièng c©y trång vËt nu«i cã n¨ng suÊt chÊt l­îng cao phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý gièng trªn vïng quy ho¹ch vïng nguyªn liÖu, t­ vÊn x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n vÒ gièng c©y trång ®­îc ph©n c«ng tõ C«ng ty vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn.

+ Hµng n¨m theo dâi t×nh h×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña vËt nu«i c©y trång cã tæng kÕt b¸o c¸o lªn c¸c cÊp, ®Ò xuÊt bæ sung vµo quy ho¹ch c¬ cÊu trong vïng nguyªn liÖu. Tham m­u gióp Tæng Gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng söa ®æi bæ sung c¸c tiªu chuÈn quy tr×nh ®inh møc kinh tÕ kü thuËt, kÞp thêi ban hµnh thùc hiÖn.

+ B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn tèt c¸c bé gièng c©y con cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, sµng läc lo¹i bá nh÷ng bé gièng kÐm.

+ Qu¶n lý tèt c¬ së vËt chÊt, con ng­êi thùc hiÖn hoµn thµnh c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt ®­îc giao hµng n¨m.

Ch­¬ng III

tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng

§iÒu 7. + Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cho tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý toµn bé mäi ho¹t ®éng cña trung t©m, qu¶n lý nguån nh©n lùc vµ tµi s¶n ®­îc giao. Tæ chøc s¶n xuÊt, kh¶o nghiÖm, lai t¹o s¶n xuÊt gièng tèt, øng dông chuyÓn giao tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vµ cÊp trªn toµn bé ho¹t ®éng cña trung t©m.

- Gi¸m ®èc Trung t©m do Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm theo chøc n¨ng quyÒn h¹n cña Tæng Gi¸m ®èc.

- §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Trung t©m theo nguyªn t¾c chÕ ®é thñ tr­ëng ®¶m b¶o quyÒn lµm chñ cña mäi CBCNV, thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch, tu©n thñ Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, chÕ ®é néi quy, quy chÕ C«ng ty.

- Gi¸m ®èc chÞu sù Lãnh ®¹o cña CÊp bé §¶ng, t«n trong l¾ng nghe ý kiÕn quÇn chóng, lùa chän c¸n bé, x©y dùng tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®­îc giao, lu«n n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, c¶i tiÕn ¸p dông tèt KHKT vµo thùc tiÔn.

- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n ®­îc giao tiÕt kiÖm kinh phÝ ®­îc cÊp, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh.

+ Phã Gi¸m ®èc, phô tr¸ch kÕ to¸n vµ c¸c c¸n bé phô tr¸ch bé phËn lµ nh÷ng ng­êi tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, do Gi¸m ®èc lùa chän tr×nh Tæng gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Mçi lÜnh vùc ®¶m nhiÖm ®Òu ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý, x¸c ®Þnh lu«n hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc do Gi¸m ®èc ph©n c«ng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc trung t©m, tr­íc Ph¸p luËt vÒ nh÷ng lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng.

C¸c c¸n bé kü thuËt phô tr¸ch bé phËn ph¶i hiÓu n¾m ch¾c chuyªn m«n x©y dùng quy tr×nh, quy ph¹m, tiÕp nhËn t×m tßi s¸ng t¹o trong thùc hiÖn KHKT theo dâi, chuyÓn giao tiÕn bé KHKT vµo s¶n xuÊt. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm ®Þnh kiÓm nghiÖm kÕt lu©n chÊt l­îng gièng theo tiªu chuÈn Nhµ n­íc, nh©n vµ kh¶o nghiÖm c¸c lo¹i gièng theo kÕ ho¹ch cña Trung t©m. Tæng hîp c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ míi b¸o c¸o lªn C«ng ty vµ c¸c c¬ quan chuyªn nghµnh.

Phô tr¸ch kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc Trung t©m vµ kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty vÒ tÊt c¶ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tµi chÝnh trung t©m, qu¶n lÝ tµi chÝnh, kiÓm so¸t chøng tõ vµ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o theo qui ®Þnh. X©y dùng kÕ ho¹ch, kiÓm tra gi¸m s¸t tæng kÕt vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn.

Ch­¬ng IV

C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tµi chÝnh

§iÒu 8. Nguån tµi chÝnh cña trung t©m:

1. Nguån kinh phÝ C«ng ty Cæ phÇn thùc phÈm NghÖ An giao lµ nguån kinh phÝ th­êng xuyªn .

2. Nguån thu tõ ho¹t ®éng dÞch vô KHKT – C«ng nghÖ vµ c¸c nguån kh¸c theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh.

3. Nguån kinh phÝ tõ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n(nÕu cã) ®­îc thùc hiÖn triÓn khai trong ch­¬ng tr×nh.

4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt nhµ x­ëng, thiÕt bÞ v¨n phßng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt kh¸c vµ vèn b»ng tiÒn mÆt.

§iÒu 9. Nguyªn t¾c sö dông tµi chÝnh:

Trung t©m tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty vµ cña Nhµ n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt.

Kinh phÝ trong ®¬n vÞ ®­îc h¹ch to¸n chi tr¶ theo tõng phÇn tõng cung ®o¹n.

H¹ch to¸n b¸o sæ d­íi sù qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Qua ph©n c«ng c«ng viÖc vµ tiÕn ®é hoµn thµnh ®¸nh gi¸ ®Þnh møc ®Ó chi tr¶ l­¬ng.

Ch­¬ng V

Gi¶I thÓ

§iÒu 10. Gi¶i thÓ trung t©m vµ thanh lý tµi s¶n

+ Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ho¹t ®éng Trung t©m khi:

- Trung t©m ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶.

- Vi ph¹m Ph¸p luËt Nhµ n­íc.

- Vi pham ®iÒu lÖ ho¹t ®éng Khoa häc C«ng nghÖ.

+ Khi Trung t©m t¹m ngõng ho¹t ®éng KHCN hoÆc tiÕn hµnh gi¶i thÓ, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª trang thiÕt bÞ vµ thanh lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo ®iÒu lÖ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

+ Mäi phÝ tæn cã liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, ho¹t ®éng gi¶i thÓ Trung t©m ®­îc h¹ch to¸n vµo vèn tÝch lòy cña Trung t©m.

Ch­¬ng VI

§iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 11. Tïy theo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña trung t©m, b¶n ®iÒu lÖ nµy cã thÓ ®­îc söa ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh nhiÖm vô tõng giai ®o¹n, viÖc söa ®æi ®iÒu lÖ do Gi¸m ®èc ®Ò xuÊt.

§iÒu 12. B¶n ®iÒu lÖ nµy gåm 6 ch­¬ng 12 ®iÒu vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy Trung t©m ®­îc ®¨ng ký ho¹t ®éng.

C.ty cæ phÇn thùc phÈm NghÖ a

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi
 • Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng và những giải pháp thực hiện việc ...

Upload: ice_prince_252

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 298
Lượt tải: 16

Kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu ...

Upload: kthoa68

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 20

Khảo sát sự sinh trưởng của heo con sau cai ...

Upload: Phuongnga0101

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 1735
Lượt tải: 25

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn ...

Upload: vietdung90nb

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 718
Lượt tải: 16

Các ứng dụng và thành tựu quan trọng của ...

Upload: springsmile85

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 17

Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt

Upload: chihieu09

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 3617
Lượt tải: 24

So sánh một số giống lúa lai nhập nội từ ...

Upload: hoangambition

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 309
Lượt tải: 16

Tìm hiểu kỹ thuật gieo ươm cây Lát Mexico ...

Upload: endingspecies

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 329
Lượt tải: 3

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ ...

Upload: dtronggt80

📎 Số trang: 134
👁 Lượt xem: 525
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ ...

Upload: ftu_136

📎 Số trang: 134
👁 Lượt xem: 642
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tạo mô sẹo phôi hoá và phôi vô ...

Upload: khanhvir

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 898
Lượt tải: 17

Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ...

Upload: prostock555369

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật ...

Upload: cuonganh274

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp
Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi c«ng ty CPTP NghÖ An céng hoµ xã héi chñ nghÜa viÖt nam TT Gièng RQ&VN §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc --------------- ------------------------ §iÒu lÖ "VÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña Trung t©m gièng rau qu¶ & vËt nu«i " (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: doc Đăng bởi
5 stars - 236055 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: cuonganh274 - 07/08/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/08/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi