Tìm tài liệu

Cac bien phap giao ducsuc khoe sinh san vi thanh nien o mien nui tinh quang nam

Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam

Upload bởi: thanh_cao55

Mã tài liệu: 25664

Số trang: 196

Định dạng: docx

Dung lượng file: 5,215 Kb

Chuyên mục: Quản lý giáo dục

Info

1 Bước vào thế kỷ XXI, xu thế toàn cầu hóa và những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực đang đặt ra cho nhân loại trước nhiều thời cơ và thách thức lớn. Mỗi quốc gia, cộng đồng, gia đình và từng cá nhân có chiến thắng được thách thức, nắm được thời cơ để đạt đến sự phát triển mạnh mẽ và bền vững hay không, vấn đề quan trọng bậc nhất là “con người” và "chất lượng con người”.

Đảng ta luôn đề cao nhân tố con người. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII, đã khẳng định vai trò chiến lược con người, của việc phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững mọi mặt của xã hội. Quan điểm của Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 xác định “ Thực hiện đồng bộ, từng bước và có trọng điểm việc điều hòa giữa số lượng và chất lượng dân số, giữa phát triển dân số và phát triển nguồn nhân lực”. Mục tiêu về chất lượng dân số của Chiến lược cũng đã khẳng định “ Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình tiên tiến của thế giới vào năm 2010”. Một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu đó là tăng cường công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân, mà trước hết là sức khỏe sinh sản cho vị thành niên (SKSS VTN).

Luận án có 188 trang gồm mở đầu, kết luận - kiến nghị và 3 chương:

- Chương 1 - Cơ sở lý luận của vấn đề giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Chương 2 - Thực trạng giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh Quảng Nam.

- Chương 3 - Các biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh Quảng Nam.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • 196

  MỞ ĐẦU

                1. TÍNHCẤPTHIẾTCỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN Cøu     

  1. 1 Bước vào thế kỷ XXI, xu thế toàn cầu hóavà những vấn đề liên quan đếnnguồn nhân lực đang đặt ra cho nhân loại trước nhiều thời cơ và thách thứclớn. Mỗi quốc gia, cộng đồng, gia đình và từng cá nhân có chiến thắng được tháchthức, nắm được thời cơ để đạt đến sự phát triển mạnh mẽ và bền vững hay không,vấn đề quan trọng bậc nhất là “con người” và "chất lượng con người”.

  Đảng ta luôn đề cao nhân tố con người. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hànhTrung ương Đảng lần thứ 2 khóa VIII, đã khẳng định vai trò chiến lược conngười, của việc phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững mọi mặt của xã hội. Quan điểm của Chiến lược Dân số Việt Nam giaiđoạn 2001 - 2010 xác định “ Thực hiện đồng bộ, từng bước và có trọng điểmviệc điều hòa giữa số lượng và chất lượng dân số, giữa phát triển dân số và pháttriển nguồn nhân lực”. Mục tiêu về chất lượng dân số của Chiến lược cũng đã khẳngđịnh “ Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Phấn đấuđạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình tiên tiến của thếgiới vào năm 2010”. Mét trong những giải pháp để đạt được mục tiêu đó làtăng cường công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân,mà trước hết là sức khỏe sinh sản cho vị thành niên (SKSSVTN).

  1. 2 Vị thành niên (VTN) là mét bộ phận dân cư có vị trí quan trọng trong giađình và xã hội, chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng quy mô dân số. Cả nước,hằng năm, có khoảng 1, 2 triệu vị thành niên bước vào tuổi lao động. Đây là nguồn nhân lựcbổ sung, thay thế, bảo đảm cho việc duy trì, phát triển gia đình và xã hội; đồngthời cũng là lực lượng kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa, lối sống của dântộc. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của bộ Y tế năm 2002, có 11,2% vị thành niênquan hệ tình dục; hằng năm có 300. 000 phụ nữ thai nghén dưới tuổi 20, trong đó80% có thai mà không hề hay biết, 5,7% có chồng, mang thai và sinh con;30% sè ca phá thai là những phụ nữ trẻ chưa lập gia đình; và tính đến cuối năm2003 đã có 76. 180 người nhiễm HIV, trong đó vị thành niên và thanh niên chiếm khoảng60%.

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam
 • Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Biện pháp phối hợp nhà trường với Hội LHPN ...

Upload: zyphare

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 381
Lượt tải: 18

Luận văn về Biện pháp phối hợp nhà trường ...

Upload: phutv

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

Luận văn về Biện pháp quản lý công tác xã ...

Upload: buiducphi

📎 Số trang: 160
👁 Lượt xem: 1975
Lượt tải: 19

Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo ...

Upload: trungkien103vn

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 530
Lượt tải: 18

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của ...

Upload: phamvietanh

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 501
Lượt tải: 16

Các biện pháp quản lý chất lượng học tập của ...

Upload: bachduong41

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 1077
Lượt tải: 16

Một số biện pháp tổ chức giáo dục học sinh ở ...

Upload: tuan2nh

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 630
Lượt tải: 17

Tình hình người chưa thành niên phạm tội ...

Upload: mrledaile

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 529
Lượt tải: 18

Một số biện pháp tổ chức giáo dục học sinh ở ...

Upload: maxolang

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 365
Lượt tải: 16

Một số biện pháp tổ chức giáo dục học sinh ở ...

Upload: namnt79

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 189
Lượt tải: 16

Một số biện pháp tổ chức giáo dục học sinh ở ...

Upload: thinhvokhac

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ ...

Upload: totemotanoshi

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 619
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị ...

Upload: thanh_cao55

📎 Số trang: 196
👁 Lượt xem: 1166
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Quản lý giáo dục
Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam 1 Bước vào thế kỷ XXI, xu thế toàn cầu hóa và những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực đang đặt ra cho nhân loại trước nhiều thời cơ và thách thức lớn. Mỗi quốc gia, cộng đồng, gia đình và từng cá nhân có chiến thắng được thách thức, nắm được thời docx Đăng bởi
5 stars - 25664 reviews
Thông tin tài liệu 196 trang Đăng bởi: thanh_cao55 - 02/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các biện pháp giáo dụcsức khoẻ sinh sản vị thành niên ở miền núi tỉnh quảng nam