Tìm tài liệu

Su lanh dao cua Dang la nhan to chu yeu quyet dinh moi thang loi cua cach mang Viet Nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Upload bởi: onlyforyou142

Mã tài liệu: 33239

Số trang: 20

Định dạng: docx

Dung lượng file: 67 Kb

Chuyên mục: Lịch sử

Info

Lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử - động lực của các cuộc cách mạng, tuy nhiên sức mạnh của quần chúng chỉ có thể phất huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính. Chính trên ý nghĩa đó áp dụng vào thực tế cách mạng Việt Nam: muốn làm cách mạng thì "trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy"

Luận điểm nêu trên của Hồ Chí Minh chỉ ra rằng:

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng đó không phải là tổng số quần chúng gộp lại một cách cơ học mà là khối đại đoàn kết toàn dân được giáo dục được giác ngộ, có tổ chức được dẫn dắt bởi đường lối đúng đắn của một chính Đảng vô sản.

Đảng cộng sản có trách nhiệm như "người cầm lái", người dẫn đường: Đảng có trách nhiệm hoạch định đường lối đúng đắn và đưa đường lối đó vào quần chúng để giác ngộ, tập hợp, tổ chức nhân dân đứng lên đấu tranh thực hiện giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới.

Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 • Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu ...

Upload: ledat289

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 18

LSD023 Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ ...

Upload: ngo_hai_hung

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 561
Lượt tải: 18

Sự lãnh đạo nhân tố chủ yếu quyết định mọi ...

Upload: thuthao

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 490
Lượt tải: 17

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định ...

Upload: ndmanh

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 475
Lượt tải: 16

Sự lãnh đạo của Đảng nhân tố quyết định ...

Upload: nguyenthidao1980

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 562
Lượt tải: 17

Chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCS Việt ...

Upload: hungnt

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 655
Lượt tải: 18

Ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi và bài ...

Upload: Hoanrobot

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 1242
Lượt tải: 18

Thắng lợi của cách mạng tháng tám có một ...

Upload: girliuprince

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 675
Lượt tải: 16

Chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng cộng ...

Upload: terrcence_trader

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 703
Lượt tải: 17

Phân tích nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta ...

Upload: janiedlan

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 864
Lượt tải: 16

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời bước ngoặt ...

Upload: phucld

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 547
Lượt tải: 17

Bài tập học kỳ môn Đường lối cách mạng của ...

Upload: namanhiobviet

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 750
Lượt tải: 27

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu ...

Upload: onlyforyou142

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 902
Lượt tải: 26

CHUYÊN MỤC

Văn hóa nghệ thuật Lịch sử
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam Lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử - động lực của các cuộc cách mạng, tuy nhiên sức mạnh của quần chúng chỉ có thể phất huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một docx Đăng bởi
5 stars - 33239 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: onlyforyou142 - 23/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam