Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo

Mã tài liệu: 88716 Số trang: 7 Định dạng: docx

Mô tả

Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo. Vì thế muốn hình thành, phát triển trí tuệ, nhân cách cho trẻ phải tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi. Dạy học bằng trò chơi là phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này.

Sự nghiên cứu kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo, nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường mẫu giáo, là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt.

Mục đích, nhiệm vụ nêu lên cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tính chất của đề tài.

Kết cấu đề tài là:

Chương 1: Có cơ sở lý luận của đề tài:

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu:

Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu:

Xem thêm

Mã tài liệu: 88716

Danh sách sản phẩm xem gần đây