Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

Mã tài liệu: 116285 Số trang: 24 Định dạng: docx

Mô tả

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Mọi tư bản đều biểu hiện dưới một hình thái một số tiền nhất định. Tiền chỉ biến thành tư bản khi chúng được sử dụng để bóc lột lao động của người khác. Nếu tiền được coi là tư bản, thì vận động theo công thức: T-H-T (tiền-hàng-tiền), bất cứ tiền nào vận động theo công thức trên đều chuyển hoá thành tư bản. Lưu thông của tư bản bắt đầu bằng việc mua (T-H) và kết thúc bằng việc bản (H-T). Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc, hàng hoá chỉ đóng vai trò trung gian; tiền ở đây không phải là chi ra dứt khoát mà chỉ là ứng ra rồi thu về. Vì vậy, mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm. Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, suy ra công thức vận vận động đầy đủ phải là: T-H-T’, trong đó T’=T+∆T và số tiền ∆T gọi là giá trị thặng dư. Số tiền T sau một thời gian lưu thông lại sinh ra thêm ∆T vậy có phải do lưu thông làm sinh ra ∆T? Để giải thích điều này ta xét hai trường hợp.

Kết cấu đề tài:

Phần 1:Lý luận giá trị thặng dư

Phần 2:Vận dụng lý luận giá trị thặng dư

vào thực tiễn Việt Nam

Xem thêm

Mã tài liệu: 116285

Danh sách sản phẩm xem gần đây