Phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic

Mã tài liệu: 86998 Số trang: 22 Định dạng: docx

Mô tả

Đối với nền sử học của chỳng ta hiện nay, chủ nghĩa Mỏc – Lờnin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lí luận của phương pháp luận sử học. Bởi vỡ, Đảng ta đó lấy chủ nghĩa Mỏc – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đồng thời chúng ta cũng khai thác di sản tư tưởng sử học của ông cha, những tinh hoa của văn hóa nhân loại để làm cho phương pháp luận sử học được phong phú hơn. Phương pháp luận sử học mỏcxớt-lờninnớt được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử, toàn bộ tri thức triết học và những tri thức khỏc cú liờn quan

Trong nghiên cứu lịch sử, phương pháp luận sử học có vai trũ to lớn trong việc hướng dẫn nghiên cứu lịch sử (nội dung khoa học và phương pháp nghiên cứu) cũng như phương pháp dạy học lịch sử. Không nắm được phương pháp luận sử học, các nhà nghiên cứu lịch sử mất phương hướng hoạt động, không có khả năng giải quyết những vấn đề lịch sử đặt ra. Vỡ vậy, cú thể núi rằng, đối với người làm công tác sử học, những vấn đề phương pháp luận là những vấn đề rất quan trọng. Nó đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập, giảng dạy lịch sử và trang bị những lí luận cơ bản để tích cực chống lại phương pháp luận sử học tư sản, vẫn tiếp tục xuyên tạc sự kiện lịch sử cụ thể và mở rộng những chiến dịch trực tiếp hoặc gián tiếp chống những cơ sở lí luận, nhận thức lịch sử của sử học mácxít. Việc học tập phương pháp luận sử học là yêu cầu quan trọng đối với việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử.

Yêu cầu của nước ta hiện nay đối với công tác sử học

Đặc biệt, ở nước ta hiện nay, do đang đứng trước một giai đoạn cách mạng mới, mà đặc điểm nổi bật là sự nổi dậy vĩ đại của quần chúng với ý thức tự mỡnh quyết định vận mệnh của mỡnh với niềm tin tuyệt đối ở thắng lợi, là nhịp dộ tiến triển mau chóng của mọi mặt đời sống. Thực tiễn ấy ngày một mở ra cho công tác sử học nước ta một tiền đồ phát triển rộng lớn, mặt khác nó cũng đũi hỏi sử học phải cú bước chuyển biến mới về chất, để tiến kịp với chuyển biến của cách mạng và nhịp độ của thời đại.

Kết cấu đề tài

1. Phương pháp luận sử học là gì và các vấn đề cơ bản của phương pháp luận sử học

2. Phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic

Xem thêm

Mã tài liệu 86998

Danh sách sản phẩm xem gần đây