Xây dựng lớp học trực tuyến về chuyển động cơ học chương trình vật lý đại cương nhằm hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh

Mã tài liệu: 300475 Số trang: 161 Định dạng: pdf

Mô tả

MS: LVVL-PPDH039

SỐ TRANG: 161

NGÀNH: VẬT LÝ

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

NĂM: 2009

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng và đồ thị

Danh mục các hình vẽ

MỞ ĐẦU ...................................................................................................................1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN

1.1. Các khái niệm, các thuật ngữ chính.....................................................................7

1.2. Cơ sở lý luận dạy học.........................................................................................10

1.2.1. Lý luận dạy học đại học...........................................................................10

1.2.2. Tổng quan về e - learning........................................................................15

1.3. Cơ sở thực tiễn...................................................................................................21

1.3.1. Lớp học trực tuyến cho nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi..........................21

1.3.2. Sự cần thiết phải xây dựng lớp học trực tuyến phần chuyển

động cơ học thuộc chương trình Vật lý đại cương................................24

1.3.3. Thực trạng dạy và học tiếng Anh ở một số trường Đại học, Cao

đẳng và sự cần thiết hỗ trợ việc học vật lý bằng tiếng Anh. .................30

1.4. Kết luận chương 1..............................................................................................33

Chương 2: XÂY DỰNG LỚP HỌC TRỰC TUYẾN VỀ CHUYỂN

ĐỘNG CƠ HỌC .................................................................................35

2.1. Mục đích và đối tượng của lớp học trực tuyến..................................................35

2.1.1. Mục đích của lớp học trực tuyến.............................................................35

2.1.2. Đối tượng của lớp học trực tuyến............................................................36

2.2. Cấu trúc của lớp học trực tuyến .........................................................................37

2.3 Tổng quan về phần mềm Moodle và xây dựng lớp học trực tuyến....................39

2.3.1. Tổng quan về phần mềm Moodle............................................................39

2.3.2. Cách thức tạo một lớp học trực tuyến tại website

http://lophoc.thuvienvatly.com................................................................41

2.4. Xây dựng module nội dung chính của khóa học................................................43

2.4.1. Nội dung chính của khóa học..................................................................43

2.4.2. Xây dựng phần mô tả của khóa học.........................................................44

2.4.3. Xây dựng phần thứ nhất: Chuyển động cơ học.......................................45

2.4.4. Xây dựng phần thứ hai: Mechanical Motion...........................................48

2.4.5. Xây dựng phần thứ ba: Hỗ trợ học tập....................................................49

2.5. Sử dụng lớp học trực tuyến................................................................................56

2.6. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập......................................................................59

2.7. Kết luận chương 2..............................................................................................60

Chương 2: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.............................................62

3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm........................................................62

3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.......................................................62

3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm........................................................................63

3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm...................................................................63

3.3.1. Chọn mẫu.................................................................................................63

3.3.2. Phương pháp tiến hành............................................................................63

3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm.............................................................64

3.4.1. Tiêu chí đánh giá.....................................................................................64

3.4.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm.................................................................65

3.5. Kết luận chương 3..............................................................................................70

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. ...............................................................................72

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................74

PHỤ LỤC.................................................................................................................79

Xem thêm

Mã tài liệu 300475

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây