Kinh Đại Bát Niết Bàn

No imageDịch Giả: HT. Thích Trí Tịnh
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Ðại Bát Niết Bàn là tên bộ kinh do Phật Thích Ca thuyết trước khi Ngài Niết Bàn. Có hai bản Kinh Niết Bàn của Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông. Kinh Ðại Bát Niết bàn của Nam Tông, được tìm thấy trong Kinh Trường Bộ, [Kinh Ðại Bát Niết Bàn, (Hệ Pali), Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn hành năm 1991].

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 79 bài Thời lượng: 25 giờ 17 phút
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 1)
00:34:24

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 2)
00:30:21

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 3)
00:25:24

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 4)
00:33:08

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 5)
00:20:26

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 6)
00:11:56

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 7)
00:33:18

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 8)
00:26:05

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 9)
00:26:56

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 10)
00:20:48

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 11)
00:23:12

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 12)
00:23:39

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 13)
00:05:21

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 14)
00:04:47

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 15)
00:24:00

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 16)
00:24:49

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 17)
00:16:00

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 18)
00:16:23

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 19)
00:14:43

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 20)
00:26:04

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 21)
00:30:09

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 22)
00:20:17

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 23)
00:19:36

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 24)
00:26:39

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 25)
00:35:04

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 26)
00:41:32

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 27)
00:28:29

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 28)
00:24:37

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 29)
00:18:40

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 30)
00:30:21

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 31)
00:21:06

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 32)
00:19:45

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 33)
00:31:36

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 34)
00:34:26

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 35)
00:31:27

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 36)
00:35:03

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 37)
00:31:08

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 38)
00:29:59

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 39)
00:20:03

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 40)
00:28:56

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 41)
00:06:25

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 42)
00:31:16

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 43)
00:32:28

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 44)
00:30:21

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 45)
00:33:49

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 46)
00:31:07

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 47)
00:31:20

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 48)
00:30:57

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 49)
00:31:04

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 50)
00:26:20

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 51)
00:28:19

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 52)
00:31:21

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 53)
00:34:11

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 54)
00:31:02

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 55)
00:30:29

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 56)
00:30:49

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 57)
00:29:48

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 58)
00:32:07

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 59)
00:34:46

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 60)
00:31:41

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 61)
00:31:04

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 62)
00:30:14

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 63)
00:30:47

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 64)
00:30:22

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 65)
00:39:09

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 66)
00:31:27

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 67)
00:39:03

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 68)
00:31:10

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 69)
00:33:59

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 70)
00:34:19

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 71)
00:34:28

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 72)
00:31:08

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 73)
00:31:59

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 74)
00:28:22

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 75)
00:30:15

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 76)
00:30:47

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 77)
00:17:56

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 78)
00:24:23

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phần 79)
00:15:05

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageDịch Giả: HT. Thích Trí Tịnh

Audio Code 8000090

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Đại Bát Niết Bàn có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem