ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH

No imageViệt dịch : Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

(ARYA APARAMITA AYURJNANA NAMA MAHAYANA SUTRA)
Hán dịch :   Sa Môn PHÁP THÀNH
Việt dịch :   Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Thành kính đảnh lễ tất cả Chư Phật và Bồ Tát khắp mười phương.

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 58 bài Thời lượng: 20 giờ 18 phút
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 1a)
00:46:09

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 1b)
00:26:14

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 2a)
00:45:07

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 2b)
00:38:30

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 3a)
00:45:01

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 3b)
00:41:29

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 4a)
00:45:25

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 4b)
00:35:49

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 5a)
00:45:12

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 5b)
00:40:14

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 6a)
00:44:09

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 6b)
00:34:11

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 7a)
00:45:17

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 7b)
00:35:16

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 8a)
00:44:25

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 8b)
00:36:47

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 9a)
00:44:28

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 9b)
00:40:05

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 10a)
00:45:24

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 10b)
00:32:34

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 11a)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 11b)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 12a)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 12b)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 13a)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 13b)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 14a)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 14b)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 15a)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 15b)
00:00:00

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 16a)
00:45:14

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 16b)
00:37:41

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 17a)
00:44:54

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 17b)
00:39:16

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 18a)
00:45:24

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 18b)
00:42:37

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 19a)
00:45:23

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 19b)
00:39:10

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 20a)
00:44:41

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 20b)
00:42:40

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 21a)
00:45:14

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 21b)
00:38:42

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 22a)
00:44:36

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 22b)
00:36:04

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 23a)
00:45:31

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 23b)
00:35:59

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 24a)
00:45:24

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 24b)
00:36:51

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 25a)
00:46:09

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 25b)
00:37:28

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 26a)
00:45:16

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 26b)
00:42:52

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 27a)
00:45:17

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 27b)
00:37:23

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 28a)
00:44:57

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 28b)
00:35:53

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 29a)
00:46:10

ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (Phần 29b)
00:36:27

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageViệt dịch : Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Audio Code 8000086

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem