Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa

No imageTác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dịch: Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Nam Trung

 

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 52 bài Thời lượng: 8 giờ 12 phút
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 1)
00:20:26

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 2)
00:32:00

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 3)
00:31:57

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 4)
00:26:11

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 5)
00:26:52

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 6)
00:35:52

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 7)
00:20:47

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 8)
00:23:17

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 9)
00:23:55

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 10)
00:20:07

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 11)
00:26:46

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 12)
00:20:19

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 13)
00:32:21

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 14)
00:25:05

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 15)
00:37:42

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 16)
00:25:16

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 17)
00:25:38

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 18)
00:32:01

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 19)
00:25:01

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 20)
00:19:10

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 21)
00:40:19

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 22)
00:28:41

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 23)
00:29:58

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 24)
00:35:16

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 25)
00:28:59

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 26)
00:23:32

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 27)
00:18:22

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 28)
00:24:51

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 29)
00:19:18

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 30)
00:34:17

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 31)
00:34:48

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 32)
00:32:50

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 33)
00:25:51

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 34)
00:18:24

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 35)
00:30:56

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 36)
00:35:11

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 37)
00:27:40

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 38)
00:27:36

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 39)
00:33:13

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 40)
00:31:56

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 41)
00:19:50

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 42)
00:21:32

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 43)
00:24:28

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 44)
00:22:13

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 45)
00:25:17

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 46)
00:29:26

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 47)
00:28:02

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 48)
00:20:38

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 49)
00:26:01

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 50)
00:21:49

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 51)
00:37:39

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa (Phần 52)
00:26:08

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Audio Code 8000093

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem