Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

No imageTHUẦN GIÁC
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại thừa được nhiều dịch giả phiên dịch, được nhiều học giả nghiên cứu chú giải, lại được lưu truyền sâu trong giới trí thức và phổ cập rộng trong quần chúng.

Giáo nghĩa trọng yếu của kinh Pháp Hoa là chỉ bày Tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi chúng sanh. Tri kiến Phật là cái thấy biết không thuộc về kiến chấp ngã nơi thân, không thuộc về kiến chấp ngã nơi tâm (vọng tâm). Lại là thể của thân tâm, thường trụ không sanh không diệt. Bất luận là hàng nam nữ xuất gia thiện trí, hay hạng phàm nhân tại gia, cho đến kẻ ác tạo tội ngũ nghịch như Đề-bà-đạt-đa và những chúng sanh khác như loài rồng... cũng đều có Tri kiến Phật. Nếu biết và tin nơi mình có Tri kiến Phật, liền khởi nhân tu hành thì sẽ được thành tựu quả Phật.

Kinh Pháp Hoa không ức dương đặc biệt cho một trình độ căn cơ nào, mà bao dung tế độ hết thảy mọi chúng sanh không bỏ sót một loài nào. Nhưng vì căn cơ chúng sanh không đồng, nên phải tùy theo trình độ mà giáo hóa có sai biệt, để cho người cao cũng như người thấp đều nhận được lợi ích, và cuối cùng đưa đến chỗ cứu kính bình đẳng là quả Phật. Do đó, kinh Pháp Hoa rất được nhiều thành phần xuất gia, cũng như cư sĩ tôn quí, tín ngưỡng, thiết lập nhiều đạo tràng trì tụng, lễ kính, tu tập.

Hòa thượng Viện chủ tu viện Chân Không khôi phục Thiền tông trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam đương thời, không thể chỉ thẳng “chỗ cứu kính” cho người trực ngộ, mà phải đem Kinh, Luận, Sử ra giảng dạy để cho Thiền sinh thầm hội lý kinh rồi liễu ngộ lý thiền. Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh có quan hệ với Thiền tông, nên Hòa thượng đem ra giảng dạy cho Tăng Ni và Phật tử học.

Từ trước, chúng tôi cũng đã từng theo chúng tụng kinh Pháp Hoa, và cũng đã từng theo học kinh Pháp Hoa trong những khóa giảng ở Sài Gòn; nhưng vẫn chưa thông hiểu lý kinh và cũng không biết kinh Pháp Hoa dạy tu như thế nào. Chẳng những riêng chúng tôi, mà đa số các bạn đồng tụng đồng học cũng cùng tâm trạng đó. Nay duyên phuớc lớn hội đủ, chúng tôi được nghe Hòa thượng Viện chủ giảng kinh Pháp Hoa; càng nghe chúng tôi càng sáng càng vui. Những điều thắc mắc trong kinh từ trước đều được hóa giải. Pháp lạc này đối với chúng tôi không lấy gì sánh được! Đối với những pháp lữ khác, không rõ quí vị có những cảm khái như thế nào, mà có một số người đến đề nghị chúng tôi nên sưu tập lời giảng của Hòa thượng cho in thành sách, để có tài liệu nghiên cứu tu hành. Vì những lý do trên mà kinh Pháp Hoa do Hòa thượng tu viện Chân Không giảng, được sưu tập thành sách, được Hòa thượng xem qua và đồng ý cho xuất bản.

Bản kinh Pháp Hoa giảng giải này, chúng tôi phối hợp những bài giảng của khóa I tại tu viện Chân Không và khóa III tại Thiền viện Thường Chiếu. Vì phối hợp bài giảng của hai khóa nên lý nghĩa vừa sâu lại cũng vừa rộng. Ý lời không nhất thiết của khóa I, mà cũng không hẳn của khóa III. Vậy nên quí vị đã trực tiếp nghe Hòa thượng giảng tại Thường Chiếu chớ lấy làm thắc mắc: sao tập sách không trung thực với lời giảng của Hòa thượng mà quí vị đã được nghe.

Cũng như những tập sách chúng tôi ghi từ lời giảng của Hòa thượng, mặc dù cố gắng hết sức mình, nhưng sức người có hạn, chắc chắn không tránh khỏi sơ sót lỗi lầm trong lúc làm việc. Kính mong quí vị độc giả thông cảm, bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi đã vấp phải.

Thường Chiếu 12-4-1992 ÂL

THUẦN GIÁC

Kính ghi

 

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 107 bài Thời lượng: 15 giờ 29 phút
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 1)
00:31:51

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 2)
00:39:05

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 3)
00:37:18

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 4)
00:19:05

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 5)
00:37:45

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 6)
00:35:05

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 7)
00:31:24

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 8)
00:37:45

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 9)
00:32:06

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 10)
00:31:42

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 11)
00:35:45

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 12)
00:29:47

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 13)
00:30:33

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 14)
00:29:08

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 15)
00:31:04

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 16)
00:29:43

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 17)
00:30:11

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 18)
00:29:26

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 19)
00:20:24

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 20)
00:19:50

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 21)
00:31:50

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 22)
00:29:28

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 23)
00:30:24

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 24)
00:20:20

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 25)
00:36:37

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 26)
00:38:39

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 27)
00:25:29

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 28)
00:18:40

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 29)
00:33:14

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 30)
00:22:32

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 31)
00:20:34

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 32)
00:26:02

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 33)
00:34:49

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 34)
00:22:04

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 35)
00:38:48

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 36)
00:33:10

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 37)
00:33:06

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 38)
00:22:59

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 39)
00:22:18

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 40)
00:28:15

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 41)
00:29:33

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 42)
00:25:30

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 43)
00:22:24

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 44)
00:35:57

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 45)
00:27:44

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 46)
00:21:01

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 47)
00:22:29

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 49)
00:21:49

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 49)
00:23:29

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 50)
00:20:10

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 51)
00:18:10

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 52)
00:21:38

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 53)
00:21:00

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 54)
00:30:34

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 55)
00:28:50

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 56)
00:30:38

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 57)
00:20:03

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 58)
00:28:07

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 59)
00:23:48

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 60)
00:26:55

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 61)
00:35:32

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 62)
00:35:27

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 63)
00:32:11

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 64)
00:26:33

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 65)
00:31:02

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 66)
00:25:20

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 67)
00:23:43

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 68)
00:22:53

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 69)
00:22:50

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 70)
00:26:35

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 71)
00:29:34

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 72)
00:29:50

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 73)
00:33:08

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 74)
00:28:18

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 75)
00:37:06

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 76)
00:38:06

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 77)
00:37:51

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 78)
00:26:44

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 79)
00:26:21

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 80)
00:28:10

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 81)
00:21:44

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 82)
00:21:20

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 83)
00:32:39

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 84)
00:28:06

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 85)
00:30:05

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 86)
00:29:05

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 87)
00:38:28

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 88)
00:27:44

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 89)
00:13:03

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 90)
00:37:32

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 91)
00:36:50

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 92)
00:28:02

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 93)
00:28:37

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 94)
00:38:31

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 95)
00:36:12

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 96)
00:23:31

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 97)
00:28:29

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 98)
00:30:44

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 99)
00:29:48

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 100)
00:27:40

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 101)
00:33:52

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 102)
00:42:19

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 103)
00:38:08

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 104)
00:27:42

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 105)
00:23:26

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 106)
00:25:28

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải (Phần 107)
00:42:05

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageTHUẦN GIÁC

Audio Code 8000088

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem