Giới thiệu sách nói

Hán Dịch: Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 31 bài Thời lượng: 3 giờ 17 phút
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 1)
00:33:26

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 2)
00:20:11

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 3)
00:16:04

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 4)
00:28:04

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 5)
00:24:31

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 6)
00:24:49

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 7)
00:14:44

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 8)
00:13:10

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 9)
00:21:35

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 10)
00:21:03

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 11)
00:17:34

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 12)
00:09:30

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 13)
00:15:47

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 14)
00:19:25

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 15)
00:12:06

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 16)
00:10:20

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 17)
00:26:09

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 18)
00:18:36

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 19)
00:13:54

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 20)
00:20:13

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 21)
00:10:14

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 22)
00:23:02

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 23)
00:11:39

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 24)
00:07:53

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 25)
00:03:33

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 26)
00:08:57

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 27)
00:14:35

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 28)
00:14:47

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 29)
00:08:57

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 30)
00:13:14

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh (Phần 31)
00:11:14

Thông tin giảng viên, diễn giả

No image

Audio Code 8000094

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Thích Trí Tịnh có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem