Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh

No imageViệt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
0 lượt nghe

Giới thiệu sách nói

Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ

Xem thêm

Nội dung sách nói

Số bài: 116 bài Thời lượng: 15 giờ 22 phút
Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1(Phần 1)
00:10:12

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1 Phần 2
00:27:15

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh (Tập 1 phần 3)
00:33:20

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh (Tập 1-04)
00:27:35

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh (Tập 1-05)
00:26:34

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh (Tập 1-06)
00:24:27

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh ( Tập 1-07)
00:22:46

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-08
00:27:35

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-09
00:19:36

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-10
00:11:16

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-11
00:34:06

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-12
00:34:30

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-13
00:33:57

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-14
00:30:18

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-15
00:26:11

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1 -16
00:16:21

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh (Tập 1-17)
00:16:10

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-18
00:22:51

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-19
00:21:58

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-20
00:18:07

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-21
00:30:19

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-22
00:34:45

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-23
00:04:33

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-24
00:18:03

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-25
00:34:36

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-26
00:05:21

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-27
00:37:46

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh tập 1-28
00:32:43

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-29
00:04:18

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-30
00:13:40

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-31
00:21:14

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 1-32
00:36:59

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-1
00:27:04

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-2
00:35:41

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-3
00:19:33

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-4
00:32:09

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-5
00:31:01

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-6
00:30:14

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-7
00:28:13

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-8
00:29:35

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-9
00:22:59

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-10
00:33:42

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-11
00:24:57

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-12
00:25:10

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-13
00:29:40

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-14
00:30:56

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-15
00:26:11

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-16
00:23:36

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-17
00:34:26

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-18
00:33:35

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-19
00:25:56

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-20
00:28:18

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-21
00:30:19

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-22
00:39:34

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-23
00:29:29

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-24
00:18:03

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 2-25
00:32:08

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-1
00:36:07

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-2
00:30:52

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-3
00:30:06

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-4
00:40:14

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-5
00:22:07

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-6
00:36:55

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-7
00:30:09

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-8
00:01:43

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-9
00:04:16

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-10
00:37:57

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-11
00:38:39

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-12
00:36:20

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-13
00:14:59

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-14
00:23:51

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-15
00:37:57

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-16
00:33:05

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-17
00:34:07

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-18
00:44:21

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-19
00:30:25

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-20
00:30:30

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-21
00:29:32

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-22
00:21:13

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-23
00:26:35

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-24
00:28:55

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-25
00:34:36

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-26
00:33:34

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-27
00:31:08

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 3-28
00:32:16

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-1
00:31:24

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-2
00:00:00

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-3
00:33:59

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-4
00:35:48

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-5
00:27:58

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-6
00:26:30

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-7
00:27:54

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-8
00:28:44

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-9
00:21:22

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-10
00:30:30

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-11
00:30:29

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-12
00:27:51

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-13
00:34:02

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-14
00:36:16

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-15
00:31:20

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-16
00:32:23

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-17
00:19:50

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-18
00:25:48

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh 4-20
00:33:28

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-21
00:37:43

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-22
00:33:07

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-23
00:29:13

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-24
00:36:07

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-25
00:32:03

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-26
00:36:13

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-27
00:26:59

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-28
00:26:23

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-29
00:35:13

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-30
00:30:56

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-31
00:31:09

Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh Tập 4-32
00:33:48

Thông tin giảng viên, diễn giả

No imageViệt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Audio Code 8000097

Những sách nói gần giống nhất

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Nếu phần nội dung, hình ảnh ,... trong tài liệu Kinh Hoa Nghiêm – HT Thích Trí Tịnh có liên quan đến vi phạm bản quyền, bạn vui lòng click bên dưới báo cho chúng tôi biết.

Sách nói vừa xem